U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Een Eschatologie van Overwinning

Over Preterisme en Postmillenialisme

De stelling van de preteristen is dat de zogenaamde eindtijdrede van Jezus op de Olijfberg niet zozeer over de Wederkomst van Christus gaat, als wel over een profetie over de verwoesting van Jeruzalem in A.D. 70

Men lette daarbij op het voornaamste belang van profetie, namelijk ethisch gedrag: gehoorzaamheid aan Gods geboden.

Hieronder volgt een beknopt lijst met stellingen van het preterisme:

-Daniëls profetie van de Zoon des Mensen "komende met de wolken" 7:14 werd vervuld in de Hemelvaart van Christus.
-De Laatste Dagen is een Bijbelse uitdrukking voor de periode tussen Christus' Advent en de verwoesting van Jeruzalem in A.D. 70: de laatste dagen van Israël.
-De Opname en de Wederkomst zullen samen geschieden bij het Laatste Oordeel.
-Etnisch Israël wordt geëxcommuniceerd, gesymboliseerd door het breken van de zeven zegels, die door Kenneth Gentry geïnterpreteerd wordt als ontbinding van het huwelijkscontract (de Ketuba) om plaats te maken voor het ware Israël Gods, waarbij de kerk nu de Tempel van God is! Zie hier de achtergrond van hun vervangingsleer ten gevolge waarvan het oudere verbond verbroken werd, om plaats te maken voor een nieuw, en beter verbond.

-Hoewel Israël ooit hersteld zal worden in het ware geloof, vertelt de Bijbel volgens hen niet van een toekomstig plan voor Israël als een speciale natie. Dit gaat dus voorbij aan tal van profetieën en beloften uit de Tenach.

-Antichrist is een term, door Johannes gebruikt, om de wijdverspreide afval van de kerk te beschrijven vòòr de val van Jeruzalem. In het algemeen kan elke afvallige leraar of systeem antichristelijk genoemd worden; het woord verwijst echter niet naar een of andere toekomstige Führer én niet naar de hij van Daniël 9:27 die zogenaamd in het midden van de week een verbond met de Joden verbreekt in een herbouwde tempel.

-De Man der wetteloze uit 2 Thessalonicenzen 2 die zich als een god in de tempel van God zou zetten heeft dat al gedaan toen die er na Paulus schrijven nog stond en is door een aantal preteristen geïdentificeerd als de zeloot Johannes Levi uit Gischala, wiens profiel voldoet aan de werking van de wetteloosheid waarvan Paulus zei dat die al in zijn dagen werkzaam was: "hij was volgens John Bray de oorzaak van het ophouden van de dagelijkse offers drie en een half jaar nadat Vespasianus tegen de stad kwam. Wat de mensen betreft, had hij de plaats van God in de tempel ingenomen.” Zie verder uitleg over 2 Thessalonicenzen 2.

-De grote verdrukking vond plaats tijdens de 3,5 jaar voor de val van Israël van AD 66-70. Het zal niet herhaald worden en is derhalve geen toekomstige gebeurtenis (alhoewel christenen in elke eeuw te lijden hebben gehad voor hun geloof). Zie verder uitleg over Mattheüs 24.

Postmillennialisme

Bijbelteksten die aangehaald worden ten behoeve van een postchiliastische uitleg

Psalm 110

Vers 1,2 "Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten", laat zien dat de Heer een historische, voor-voltooide overwinning zal hebben voor Zijn komst. Dit vers is een van de meest geciteerde OT beloften in het NT. (Hand. 2:34; 1 Cor. 15:25; Hebr. 2:8). Dit vers impliceert dat Christus vijanden nog niet volledig overwonnen zijn.

1 Cor. 15:24vv

Christus zal over elk bolwerk dat satan nu tijdelijk in handen houdt zegevieren.

"daarna het einde, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moe als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.."

Paulus belangrijkste punt in 1 Corinthiërs 15, heeft zeker te maken met "het einde" van de geschiedenis (vs. 24), wanneer de opstanding plaatsvindt bij Christus' Tweede Komst (vs. 23). De opstanding is de uiteindelijke en beslissende demonstratie van Christus' triomf over de dood. In dezelfde verband in 1 Cor. 15 echter, waar Paulus zowel op Ps 110:1 (zie vs. 25) als Ps 8:6 (zie vs. 27) doelt, noemt hij ook duidelijk Christus huidige voortzettende heerschappij als een progressieve, ontvouwende realiteit. Zijn huidige heerschappij, welke uit de hemel is waar Hij alle autoriteit heeft, zoekt zijn historische manifestatie door de huidige progressieve onttroning van "alle macht en kroon". Bijgevolg zal Hij niet komen tot "het einde", dat niet plaats zal vinden tot "na" (hotan met de aorist subjuntivus) dit zal volbracht zijn. M.a.w. Paulus interpreteert "totdat" uit het Hebreeuws van Psalm 110:1 met een effectieve aorist, dat zijn progressieve betekenis mogelijk maakt tot zijn succesvolle voleindiging in vers 24 en 25. Alle vijanden van Christus worden geleidelijk onder Zijn heerschappij gebracht. Hij zal in de hemel blijven totdat alle vijanden zijn verslagen. De laatste vijand, Dood, zal vernietigd worden wanneer Hij terugkomt.

Deut. 7:22

De Here uw God, zal deze volken langzamerhand voor u uit verdrijven; gij zult hen niet in korte tijd mogen vernietigen, opdat het wild gedierte u niet te talrijk worden.

"De sleutel tot de hoop van de kerk in het raamwerk van het postchiliasme is het geloof in de soevereiniteit van God en de kracht van de Geest, niet in wereldcondities als zodanig. De groei van het mosterdzaad, de doordringende invloed van het zuurdesem (Matt 13:31-33; Ezek 17:22-24), de leven-gevende invloed van de rivier vloeiend uit de tempel (Ezek 47:1-12) en de dramatische groei van de steen uit de hemel (Dan 2:34ff) zijn allemaal het resultaat van Gods kracht en bedoeling, niet van wereldcondities of menselijke inspanning. Gods soevereine bedoeling zal gerealiseerd worden en zelfs de "poorten van Hades" zullen daar niet tegen bestand zijn!

De kerkgeschiedenis laat zien dat het volk van God regelmatig de grootste geestelijke vitaliteit tentoonstelt, wanneer de uiterlijke maatschappij in een staat van crisis of neergang bevind....

Jesaja 9:2-7

Jesaja zegt dat een kind geboren zou worden als koning, een evidente referentie naar de eerste advent van Christus. Zodra Zijn koninkrijk een aanvang neemt, zal er geen einde zijn aan Zijn heerschappij en vrede

Wat is de tijdspanne hiervoor? "Van nu aan tot in eeuwigheid". Deze belofte wordt niet bewaard tot een ver aards millennium. Het barstte in de geschiedenis ten tijde van Jezus' geboorte, en werd gedemonstreerd in kracht met Jezus' opstanding en hemelvaart aan de rechterhand van God om te zitten op "Zijn heerlijke troon". Wat is het doel hiervan? Jesaja vervolgt: "Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken"

Daniel 2

In Daniel 2, heeft Nebukadnezar een droom waarin de God des hemels een koninkrijk [opricht], dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. Het koninkrijk wordt vergeleken met een steen "zonder toedoen van mensenhanden" dat "een grote berg" werd dat "de gehele aarde vulde" (vs.31-34). Het gaat verder met: "Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid" (v. 44). Wat is het doel van het koninkrijk in Daniel?:

Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van Dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onbederfelijk is.

Mattheüs 13

De groei parabels over het Koninkrijk der Hemelen zijn erg duidelijk over de groei van Gods koninkrijk in de geschiedenis onder de volken.

Matt 13:31-32 (vgl. Mk 4:26-29) Gelijkenis van het mosterdzaad

"Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, id het groter dan de tuingewassen en wordt het een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen." (Vgl Ez 17:22-24).

"Van iets zeer kleins tot iets substantieels, van iets dat bijna onzichtbaar is tot iets dat steun en beschutting geeft: hier is de wijze waarop het koninkrijk opereert in tijd en op aarde. Het is een groeiproces - continue, niet desastreus - dat leidt tot zijn zichtbaarheid onder de mensen, en zijn ondersteuning voor mensen." De "vogelen des hemels" representeren de heidense volkeren, die in het verleden van de beloften van het verbond waren uitgesloten. Onder het Nieuwe Verbond worden de heidense volkeren in het koninkrijk gebracht wanneer zij inkeer tonen en in het evangelie geloven.

Mattheüs 13:33 Gelijkenis van het zuurdesem.

"Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was." I.t.t. J. Dwight Pentecost (in Things to Come), die stelt dat het mosterdzaad refereert aan de perversie van Gods doelstelling en het zuurdesem aan de corruptie van de 'divine agency' (ketterijen), hoeft bv. zuurdesem niet altijd per se negatief beoordeeld te worden, het is geen symbool van zonde (vgl. het gebruik bij het Wekenfeest), evenmin als een leeuw altijd negatief is. (vgl. de brullende leeuw en de Leeuw van Juda). Het gaat hier bovendien om hun illustratie van het Koninkrijk, dat beschouwd wordt als iets van ongeevenaarde waarde! Het was de Hebreeën niet veroorloofd te eten van de ongezuurde broden tijdens Pascha, maar gezuurde broden werden wel gebruikt bij het vredeoffer (Lev. 7:13). Het gezuurde brood werd geofferd als de eerste-vruchten van de Heer, oftewel als het beste van de productiviteit van een familie. "Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen: uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE." (Lev. 23:17). Zuurdesem is het beste dat een mens kan offeren, het brood dat hij eet met genoegen. Het is het offer van de mens aan God.

Hebben wij niet het recht te hopen dat het koninkrijk van God het geheel van het menselijke leven en cultuur zal domineren en doordringen?

Jeremia 32:24-44

God dramatiseerde Israël 's herstel ten tijde van haar oordeel, door Jeremia te vertellen een akker te kopen dat spoedig in de handen van de Babyloniërs zou vallen. God beloofde Israël 's fortuin te herstellen. Het was moeilijk voor hen te geloven. In feite, hun "gezond verstand" vertelde hen dat restauratie hopeloos was. Zeventig jaar is een lange tijd. Maar weinig mensen, indien enige, die aanvankelijk in ballingschap gevoerd waren keerden terug om herstel te zien. Maar Israël werd terug gebracht van ballingschap zoals God aan Jeremia beloofd had (Ezra 1:1-4). Ondanks het op handen zijnde oordeel, werd Jeremia geen pessimist!

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?