Theoloogniet
Ideeën hebben consequenties
Christ.ReconstructieAuteursTheonomiePresuppositieVerbondEschatologie
Over mijzelf
Nieuws
Dominion
Economie
Business
Common Law
7 Mountains
Contact
Favoriete Links


Christ.Reconstructie

Welkom

Welkom bij Christelijke Reconstructie, een van oorsprong Amerikaanse beweging die streeft naar een herijking van instituties en samenlevingsverbanden, dat zijn uitgangspunt vindt in het geloof dat Gods Woord niet alleen onze standaard is voor onze normen en waarden, doch ook uiterst relevant is voor een tijd waar velen het spoor of de koers kwijt zijn, al of niet door teleurstelling of afwijking van datzelfde christelijke geloof. Reconstructionisten zijn toegewijd aan de transformatie (reconstructie) van elk deel van het leven, inclusief de instituties en zaken op het sociaal- politieke vlak, volgens de principes geopenbaard door Gods geinspireerde Woord (theonomie). Degenen die deze vanouds reformatorische theologie verder uitwerkten, worden reconstuctionisten genoemd en derhalve hun theologie "christelijke reconstructie", waarbij zij de wetten van de bijbel als uitgangspunt willen gebruiken voor maatschappelijke instituties.

Het boek van Rousas Rushdoony, "The Institutes of Biblical Law", dat het eerste hoofddocument van de Christelijke Reconstructie genoemd wordt, is bijna 900 pagina's dik en bevat bijna alle thema's, doch focust op wat de tien geboden leren en hoe zij toegepast kunnen en moeten worden in onze moderne wereld. Het was het eerste boek dat de positie van de CR's in zijn geheel weergaf.

"You can't beat something with nothing' (zonder alternatief, kun je geen slag maken) is een motto dat Gary North herhaaldelijk gebruikt. En hij doet wat hij zegt. Critici hebben reconstructionisme op vele punten aangevallen, maar nooit dat op het punt dat ze niets te zeggen hebben. In meer dan honderd boeken hebben voorstanders een geheel nieuwe samenleving geschilderd, dat substantieel gebaseerd is op het patroon dat God zo'n vierduizend jaar geleden aan Mozes gaf. Zo heeft Gary Norh o.a. een heel oeuvre gewijd aan economische commentaren op de 5 boeken van de Thora.

Het programma van de Reconstructionisten weeft een aantal niveaus ineen: Eerst is er hun bewering dat het cultuurmandaat (zij spreken liever over dominion) van Genesis 1 van kracht blijft en dat het daarmee "de morele verplichting van christenen is elk instituut voor Jezus Christus terug te winnen".
Ten tweede hebben zij een drietal theoretische funderingen: de bijbelse wet, een postchiliastische eschatologie en een presuppositionele filosofie.Deze funderingen ondersteunen hun hele reconstructionistische wereldbeschouwing: op het gebied van theologie, de sociaal-politieke agenda, tactiek en hun optimistische hoop.

Doel van deze website

Deze website wil u helpen kennis te maken met de vele facetten van deze denktanks, en u inspireren de heerschappij van Jezus Christus niet alleen in uw eigen leven te laten gelden, doch ook in onze omgeving door de Bijbel zeer serieus te nemen vanuit het geloof dat Gods woord eeuwig is en antwoorden bevat op alle terreinen van ons leven. Daarbij is niet gezegd dat ik het in alles eens zal zijn, en sterker nog veel bezwaren zie en ken, doch mij wel herken in hun uitgangspunt, waarbij er een appel gedaan wordt niet vanuit onze autonome denken te redenen, doch in gehoorzaamheid aan God, Zijn gedachten na-denken, die dikwijls tegen ons menselijk humanistisch denken ingaan. Vooral de consequentie bijvoorbeeld, vanuit de theonomie dat alle doodstraffen ook voor vandaag zouden gelden, zal op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Maar misschien zegt dat wel meer iets over onszelf, dan over Gods woord en de sleutels die daarbij horen.
Ik wil de auteurs zoveel mogelijk zelf aan het woord laten, en verwijs via de links naar allerlei plaatsen waar u meer informatie kunt vinden. Veel van deze boeken zijn zelfs volledig online te lezen of te downloaden. 

Reconstructionisten zijn toegewijd aan de transformatie (reconstructie) van elk deel van het leven, inclusief de instituties en zaken op het sociaal- politieke vlak, volgens de heilige principes geopenbaard door 't gehele door God geïnspireerde woord (theonomie).
Zij die deze vanouds reformatorische theologie verder uitwerkten, worden reconstuctionisten genoemd en derhalve hun theologie "christian reconstruction".  Zij hebben een beweging in het leven geroepen,  die de wetten van de bijbel als standaard willen gebruiken voor maatschappelijke instituties. Vergelijk de titel van Rousas Rushdoony's boek, "The Institutes of Biblical Law", dat het eerste hoofdwerk van de Christelijke Reconstructie genoemd wordt. Het is bijna 900 pagina's dik en bevat bijna alle thema's, doch richt zich met name op wat de tien geboden leren en hoe zij toegepast kunnen en moeten worden in onze moderne wereld. Het was het eerste boek dat de positie van de CR's in zijn geheel weergaf.

Het Credo van Christian Reconstruction

Een Christian reconstructionist is een:
Calvinist
Theonomist
Presuppositionalist
Postchiliast
Dominionist

Uitgangspunten van het Christelijk Reconstructionisme kunnen in de volgende thema's worden samengevat:
·         Het geloof in de soevereiniteit van God m.b.t. persoonlijk heil en alle aspecten van de geschapen orde;
·        het oude puriteinse geloof in de gecontinueerde relevantie van de Oud    Testamentisch jurisprudentie ('theonomie, incl. de casus wetten');

·       
een victorieuze kijk op de toekomstige progressie van het Koninkrijk van God (postchiliasme);
·       
gebruik van de Westminster Geloofsbelijdenis als confessionele standaard;
·       
het bevorderen van de presuppositionele apologetische methodologie en filosofie van Cornelius van Til (presuppositionalisme);
·       
een breed begrip van de missie van de gemeente in de wereld: het evangelie heeft niet alleen betrekking op het redden van individuen, wat fundamenteel en voorop staat, maar ook het tot discipel maken van de naties

Gary North vat deze kenmerken, het theologische en intellectuele fundament voor christelijke weerstand tegen het humanisme, onder vijf fundamentele punten samen:

  1. de soevereiniteit van God (het revelationele fundament van onze derivatieve, legitieme autoriteit)
  2. Bijbelse wet (Biblical law; het revelationele gereedschap voor reconstructie, zowel persoonlijk als sociaal)
  3. presuppositionele apologetiek (C. van Til's bijbelse vooronderstelling, dat er geen morele of filosofische algemene noemer is tussen het Christe­lijk geloof en humamisme in al zijn vormen; de revelationele categorien van het menselijke denken)
  4. Bijbels optimististische eschatologie (de revelationele dynamiek voor de geschiedenis)
  5.  het Verbond

Volgens North, was Rushdoony degene die voor het eerst in de geschiedenis in staat was, de grote thema's 2,3,4 bijeen te brengen.

De beschrijving van Wikipedia, vind u hier

Christ.ReconstructieAuteursTheonomiePresuppositieVerbondEschatologie