U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Dr. James B. Jordan (geboren op 31 december 1949 in Athens, Georgia) is een Calvinistische theoloog, schrijver en oprichter en directeur van Biblical Horizons, een christelijke denktank en onderzoeksinstituut in Niceville, Florida. Hij ging naar de Universiteit van Georgia, waar hij een B.A. ontving in vergelijkende literatuurwetenschappen en nam deel aan Campus Crusade for Christ. Hij diende als militair historicus in de luchtmacht van de Verenigde Staten en bezocht het hervormde theologische seminarie in Jackson, Mississippi bij, maar verkreeg uiteindelijk een M.A. en Th.M. (1980) aan Westminster Theological Seminary in Philadelphia, Pennsylvania met een masterscriptie over slavernij in de Bijbel.

Na zijn inwijding in 1982 in de Vereniging van Gereformeerde Kerken, diende hij naast Ray Sutton als associate predikant van de Westminster Presbyterian Church in Tyler, TX, waar hij ook directeur was van Geneva Ministries en Geneva Divinity School. In 1993 ontving Jordan een D. Litt. van de Central School of Religion voor zijn proefschrift over de voedingswetten van Mozes. Vanaf 2000 diende Jordan in Rusland als hoofd van de afdeling Bijbelstudies op het Bijbelse Theologische Seminarie in Sint-Petersburg, waar hij het Oude Testament en de Eschatologie doceerde. Hij leeft nu in Birmingham, Alabama, waar hij dient als Scholar-in-Residence voor het Theopolis Institute dat via programma's gericht op de Bijbel, liturgische vernieuwing en culturele transformatie, en via zijn publicaties de christelijke leiders van de toekomst wil trainen.

Op zijn website vindt u al zijn nieuwsbrieven, waaronder Bijbelse Chronologie, Open Book en Rite Reasons. 

Hij is de auteur van verschillende boeken, die als PDF zijn te downloaden via http://www.biblicalhorizons.com/downloads/ 

The Law of the Covenant - an exposition of Exodus 21-23, 1984

Hoe relevant zijn de wetten van het Oude Testament voor vandaag? God zei dat Israël een licht voor de naties zou zijn (Hebreeën 42: 6). Dat op een dag alle volken naar Jeruzalem zouden komen om de wet te leren (Micha 4: 2). Dat in Zijn Wet "elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtvaardige beloning ontvangt" (Hebreeën 2: 2). Dat alle volken zich zouden verwonderen over de wijsheid en rechtvaardigheid van de wetten van Israël (Deuteronomium 4: 6-8). Maar met de verandering van het oude naar het nieuwe verbond zijn er duidelijk veranderingen in de wet "want wanneer het priesterschap verandert, moet er ook een wetsverandering plaatsvinden" (Hebreeën 7:12). Hoe kunnen we dan de vele wetten in het Oude Testament benaderen? Sommigen van hen zijn duidelijk superieur aan onze moderne wet van vandaag (zoals restitutie in plaats van opsluiting voor diefstal.) Sommigen van hen zijn duidelijk vervangen in Christus (zoals het opofferingssysteem). Sommigen van hen lijken overdreven hard (zoals de doodstraf voor 'vloekende' ouders). Sommigen van hen lijken raar en vreemd (zoals het verbod op het koken van een kind in de moedermelk).

In dit boek geeft James Jordan vier inleidende hoofdstukken over de aard van de bijbelse wet, over de heilzame historische context waarin de wet voor het eerst werd geschreven, en over de algemene veranderingen in het rechtssysteem die het nieuwe verbond met zich meebrengt. Dan, op weg naar het concrete, geeft Mr. Jordan het eerste echt diepgaande commentaar op de jurisprudentie van Exodus 21-23, het boek van het verbond. De wetten worden een voor een doorgenomen. In elk geval wordt de vraag gesteld: "Wat betekende deze wet voor de mensen van de oudtestamentische tijd?" Vervolgens wordt de vraag gesteld: "Welke relevantie zou deze wet kunnen hebben voor het christelijk geloof van vandaag?" Ten slotte wordt de vraag gesteld: "Hoe kan deze wet licht werpen op het werk van Jezus Christus, van wie de hele Schrift spreekt? Dat wil zeggen, hoe kunnen we Christus van deze wet prediken?"

In zijn voorwoord stelt James Jordan, dat hij niet geprobeerd heeft het laatste woord over deze hoofdstukken van de Schrift te zeggen, maar dat hij heeft geprobeerd een eerste woord te zeggen en de kerk uitdaagt verder in deze verzen te kijken om de wijsheid te vinden voor vandaag. 

Judges: een praktisch en theologisch commentaar, [1985] 1999

Oorspronkelijk ondertiteld als God’s War Against Humanism, onderzoekt James Jordan in dit boek de verhalen in het boek Rechters, waarbij het materiaal wordt uitgepakt en vragen worden beantwoord over hun theologische en praktische betekenis.

Een van de beste manieren om de waarheid op een zodanige manier te communiceren dat het de harten en geesten van de toehoorder grijpt, is door middel van het vertellen van verhalen. De Bijbel staat vol met verhalen, speciaal voor dit doel ontworpen. De hele theologie van het vertellen van verhalen kan een behandeling gebruiken. In dit boek is het Jordans bedoeling om een ​​dergelijke theologie te illustreren in plaats van het systematisch te schrijven. God is zelf de grote verhalenverteller. Omdat hij God is, kan hij soeverein toezicht houden op alle gebeurtenissen om zijn verhalen tot leven te brengen. Zijn verhalen zijn echt gebeurd. Het feit dat ze als verhalen worden verteld, trekt geen enkele af van hun echte historische karakter. Maar wat hen hun opwindende kracht geeft, is niet alleen dat we weten dat ze echt in een bepaald jaar en op een bepaalde plaats zijn gebeurd, maar omdat ze ons vandaag aanspreken. Rechters, zoals alle zogenaamde 'geschiedenisboeken' van het Oude Testament, is echt een profetie. Rechters wordt gerekend tot wat de "vroegere profeten" worden genoemd. Deze boeken werden profetieën genoemd omdat de geschiedenissen die ze vastlegden als exemplarisch werden beschouwd. De geschiedenissen toonden Gods principes in actie en vormden aldus een profetische waarschuwing aan de mensen. Als we Rechters louter als een reeks spannende verhalen lezen, missen we dit. [Van de introductie]

Door het boek in een reeks cycli te organiseren, laat Jordan zien, dat God zijn mensen beveelt bepaalde dingen te doen, en hun gehoorzaamheid (of ongehoorzaamheid) wordt geëvalueerd en gezegend (of berecht). Deze verhalen onthullen veel over de menselijke natuur, en ook veel over het werk van Christus en zijn kerk. Jordan laat keer op keer zien dat God echt de touwtjes in handen heeft. Als je pessimistisch bent over wat de toekomst inhoudt, zou je dit boek echt moeten lezen! 

Sociology of the church - Essays in Reconstruction, 1986

Dit boek is een bespreking van een van de grootste problemen waarmee het hedendaagse conservatieve protestantisme kampt: hoe kerken zich tot elkaar en tot een seculiere wereld moeten verhouden. Evangelische literatuur spreekt vaak individuele christenen aan en hoe zij de wereld moeten trotseren, maar er is weinig geschreven over hoe conservatieve kerken zouden moeten functioneren. Inderdaad lijkt het soms dat hoe conservatiever een kerk is - of het nu Lutheranen, Presbyterianen, Baptisten, Methodisten, Bijbelkerken of wie dan ook zijn - hoe meer geïsoleerd en "sektarisch" het is. Wat nodig is, is dat bijbelgelovige kerken, niet alleen christenen, de handen ineenslaan en samen strijden tegen de krachten van seculier humanisme, compromis en religieus liberalisme.

Maar hoe kan zo'n praktische eenheid tot stand komen? Hoe kunnen institutionele kerken met verschillende theologieën, praktijken en tradities leren samenwerken in welke zin dan ook? Alleen door goed na te denken en te zoeken in de Schrift. De essays in dit boek worstelen overal met deze problemen. Eerwaarde Jordan bespreekt hoe de kerken zich zouden moeten verhouden. In het hele land dringt Jordan erop aan dat onze samenleving niet tot gerechtigheid wordt hersteld totdat de kerk zichzelf vormt, want 'het oordeel begint bij het huis van God'.

Strikt conservatief en orthodox, weerspiegelen deze essays de toewijding van de auteur aan de volledige onfeilbaarheid en het gezag van de bijbel over elk gebied van het leven.

Klik hier voor hoofdstuk 8 over `Christian Zionism and Messianic Judaism`. 

Through New Eyes - Developing a Biblical View of the World, 1988

Afgoderij: het is al heel lang een probleem met de mensheid. En getuige de eerste twee geboden die aan Mozes op de Sinaï werden gegeven, is God serieus in Zijn confrontatie.

Volgens dr. Herbert Schlossberg in zijn boek, Idols for Destruction, vallen alle idolen in twee algemene categorieën: Idols of nature and Idols of history. Verdergaand waar dr. Schlossberg ophield, gelooft James Jordan dat sinds afgoderij tussen God en zijn volk staat, christenen een Bijbels beeld van de natuur en een Bijbels beeld van de geschiedenis moeten hebben.
In Through New Eyes wordt aangetoond dat de natuur is ontworpen en geschapen als een openbaring van God. Alleen als we de natuur toestaan ​​om ons naar de Schepper te wijzen, kunnen we afgoderij vermijden. Jordan bespreekt het ontwerp van de wereld als geheel - evenals rotsen, sterren, planten, dieren en de mensheid - en laat zien hoe het de aard van de Schepper weergeeft. De geschiedenis is ook ontworpen en wordt beheerd door God. Jordan bespreekt de bijbelse kijk op de geschiedenis en laat zien dat God de geschiedenis in zijn hand heeft, zodat gebeurtenissen uit het verleden licht werpen op gebeurtenissen van de toekomst. "Alleen met een dergelijk begrip van de geschiedenis", betoogt Jordan, "kunnen we legitieme analogieën uit de Bijbel trekken naar onze tijd.

Through New Eyes zet het bijbelse wereldbeeld uiteen en traceert vervolgens de ontwikkeling van die wereld door de opeenvolgende 'verbonden' van de Bijbel - elk nieuw verbond transformeert het vorige verbond en brengt een 'nieuwe wereld' voort. Elk van deze 'werelden' kreeg een symbolisch model, dat past bij de tijd: de tabernakel voor Mozes, de tempel voor David, enzovoort. Door een studie van deze modellen en van de samenlevingen die ze vertegenwoordigden, kan Jordan de bijbelse kijk op de wereld en historische veranderingen en vooruitgang uiteenzetten en relevante en belangrijke toepassingen maken voor de dag van vandaag. 

Covenant Sequence in Leviticus & Deuteronomy 1989

In deze baanbrekende studie onderzoekt Jordan de literaire en theologische structuur van de boeken van Leviticus en Deuteronomium. Hij laat zien dat de organisatie van deze twee boeken, verre van willekeurig te zijn en nauw verbonden is met het verbond dat God met Israël maakte bij Mt. Sinaï. De offers en wetten van onreinheid in Leviticus, bijvoorbeeld, vormen een uitgebreid commentaar op de schepping en ondergang van de mens, terwijl de sectie over de wet van Deuteronomium een ​​commentaar is op de Tien Geboden. Een afzonderlijke studie van Leviticus 19 ontdekt dat dit hoofdstuk uit zeventig wetten bestaat, zorgvuldig gerangschikt in een theologisch patroon. Gepresenteerd als overzichtsstudies, zijn deze essays beide een belangrijke bijdrage aan de lopende bespreking van het verbond, en ook nuttige bijbelstudiehulpmiddelen voor elke serieuze bijbelstudent. 

Pig Out? 25 Reasons Why Christians May Eat Pork, 1992

Een aantal bekende christelijke woordvoerders hebben geleerd dat christenen de "Mozaïsche dieetwetten" moeten houden. Het Bill Gothard-instituut en de Chalcedon-beweging van R. J. Rushdoony hebben geleerd dat God deze voedselwetten als gezondheidsregels heeft ontworpen. Andere christenen hebben dit idee opgepikt en het is wijdverspreid. Mensen denken dat als ze goed eten, vitamines nemen en sporten, ze voor altijd zullen leven. Er is volgens Jordan geen bijbelse basis voor de lering dat christenen de "Mozaïsche dieetwetten" moeten houden. De Bijbel maakt volgens hem duidelijk dat gelovigen van Noach tot Mozes vrij waren om welk soort dierlijk vlees dan ook te eten. Een zorgvuldige bestudering van de voedingswetten toont aan dat ze om sacramentele en symbolische redenen werden gegeven, niet om gezondheidsredenen. James Jordan heeft deze vraag al enkele jaren intensief bestudeerd. Hier presenteert hij de vrucht van het onderzoek naar zijn 500 pagina's Studies in Food en Faith. Hij meent dat het eten van varkensvlees een teken is dat het evangelie de hele wereld is overgegaan. Dit is dus weer zo’n typisch gevolg van het vervangingsdenken, waarvan ook James Jordan kennelijk niet vrij is. 

Creation in six days, A Defense of the Traditional Reading of Genesis One, 1999

A defense of Young Earth creationism against the framework interpretation of Genesis 1.

Dit boek biedt een exegetische, literaire en theologische verdediging van de traditionele interpretatie van de schepping in zes dagen van Genesis. Het is in de eerste plaats ontworpen om elke benadering van de tekst van Genesis te beantwoorden, zoals de steeds populairder wordende Framework Hypothesis, die de literaire kenmerken van de tekst plaatst tegen de historische en verhalende betekenis ervan.

Behalve zijn exegetische kritiek op verschillende prominente posities biedt Jordan een constructieve lezing van de eerste delen van Genesis en probeert hij ook de aannamen bloot te leggen die mensen aantrekken voor de Framework interpretatie en soortgelijke opvattingen. De verklaring, zegt hij, ligt in de aanvaarding van veel van de dubieuze veronderstellingen van de moderne wetenschap van de kant van veel hedendaagse christenen, gekoppeld aan de alomtegenwoordigheid van een gnostische of niet-historische houding ten opzichte van het christelijk geloof.
Voor een review van Andrew Kulikovsky, zie Creation in 6 days “The Right conclusion from the wrong interpretation”. 

Primeval Saints - The Patriachs of Genesis 2001

James Jordan onthult het fascinerende weefsel van levens die de helden en schurken van Genesis samenbinden, terwijl ze elkaar geleidelijk in beeld brengen en elkaar omkeren in een oplopend verhaal van actie, een verhaal dat al te vaak uit elkaar wordt gehaald of wordt gemist. Deze helden van de stad God - Adam, Noach, Abraham, Isaak, Jakob, Jozef en anderen - komen tot vlees en bloed op manieren die onze normale veronderstellingen te boven gaan.

Jacob was een bedrieger. Abraham loog en ondervroeg God. Jozef was een opschepper. Deze patriarchen van het bijbelse boek Genesis waren zeker gebrekkig. Toch in schril contrast met de zelfzuchtige heldenmoed van de heidense literatuur triomfeert de heldenmoed van Genesis door alle standaardregels te overtreden. Jordan keert zo veel van de traditionele negatieve oordelen tegen de zogenaamde zwakte en zonden van deze patriarchen van bedrog, strijd en tirannie dusdanig omver, zodat ze eerder als helden dan als schurken opvallen. En toch gaat dit boek niet alleen over de helden van Genesis. Jordan tekent een beeld van hoe de christelijke cultuur in onze tijd zou moeten worden gedacht en beleefd, van creativiteit en werk tot tirannie en vrijheid. 

The Handwriting on the Wall: A Commentary on the Book of Daniel, 2007

Een boek in 24 hoofdstukken en elf bijlagen, waarin de historische context van het leven en de profetieën van Daniël wordt uitgelegd, wat die profetieën betekenden voor de eerste generatie die hen hoorde en wat ze blijven betekenen. Een commentaar dat uitgaat van het feit, dat Daniel sprak en schreef voor diegenen van zijn eigen tijd eerst voor degenen die nog steeds in Jeruzalem wonen en die verondersteld werden zich te onderwerpen aan Gods Nieuwe Rijk, en dan aan degenen die in verbannen en kijken naar de toekomst. In tegenstelling tot liberale commentaren neemt Handwriting on the Wall de bewering serieus, dat Daniel en zijn tijdgenoten dit boek samenstelden. In dit opzicht staat dit commentaar in de hoofdstroom van alle joodse en christelijke commentaren. Maar in tegenstelling tot de meeste conservatieve commentaren, weigert de auteur, James B. Jordan, de profetieën te verjagen tot het einde der tijden, maar neemt hij serieus wat ze bedoelden voor degenen die ze hadden gehoord. Zoals elke wetenschappelijke commentaar, echter, is The Handwriting on the Wall gebaseerd op een zorgvuldige behandeling van de grammatica van de Hebreeuwse en Aramese tekst, en weerspiegelt een diepgaande vertrouwdheid met wetenschappelijke behandelingen van Daniel, liberaal en conservatief. Handwriting on the Wall gaat uit van een historische verbondscontext voor het interpreteren van de beeldspraak van Gods profetieën die aan Daniël zijn geopenbaard. De profetieën van Daniël behandelen de gebeurtenissen in het Verbondstijdperk die aan het dagen waren in het leven van Daniël: het herstel-tijdperk na de ballingschap en de terugkeer van Gods volk naar het land, de stad en de tempel. Er zijn geen historische haakjes of hiaten, geen sprongen van duizenden jaren in de toekomst. Evenmin is het boek van Daniel bezorgd over het voorspellen van de loop van de Europese kerkgeschiedenis na het apostolische tijdperk en in onze tijd. 

Glory of Kings: A Festschrift in honor of James B. Jordan werd in 2011 uitgegeven door Peter J. Leithart en John Barach bevat bijdragen van Rich Lusk, Douglas Wilson en John Frame, Wipf en Stock. 

The Vindication of Jesus Christ: A Brief Reader's Guide to Revelation, 2014

Hoewel het boek Openbaring een zegen zou zijn voor degenen die het lezen en horen, leidt dit vaak ook tot verwarring. Openbaring is van toepassing op alle tijden en gelegenheden in de kerk en daarom is het geïnterpreteerd als het voorspellen van veel verschillende gebeurtenissen in de geschiedenis. Natuurlijk zijn deze interpretaties allemaal in tegenspraak met elkaar, waardoor veel gelovigen besluiten dat pogingen om het te begrijpen tijdverspilling zijn. In feite is Openbaring echter niet zo moeilijk te interpreteren. Het voltooit de geschiedenis die is begonnen in het boek Handelingen en is nauw verbonden met al het andere dat zich afspeelt in het apostolische tijdperk. Het gaat over het einde van de Oude Schepping en de volledige komst van het Nieuwe en ziet uit naar de uiteindelijke terugkeer van Jezus en de lichamelijke opstanding aan het einde van de geschiedenis. Voor een review van Uri Brito klik hier

Crisis, Opportunity and the Christian Future, Third edition (1994, 1998, 2014 Athanasius Press) 

We zijn getuige van het einde van de westerse beschaving. De huidige crisis in onze cultuur is de grootste sinds de eerste eeuw. Veel hedendaagse commentatoren geloven, dat de hele wereld op weg is naar een periode van neo-tribalisme. In dit opmerkelijke boek betoogt theoloog James B. Jordan dat deze culturele verandering deel uitmaakt van Gods voortdurende plan voor de mensheid, het plan waardoor de Heilige Geest Gods dochter, de mensheid, tot een bruid voor zijn Zoon groeit. De huidige crisis biedt de christelijke kerk een geweldige kans om de wereld uit te dagen en te transformeren als nooit tevoren. Hier wijst Jordan erop hoe dit kan worden gedaan. Hoewel velen de huidige crisis met ontzetting beschouwen en achteruitkijken naar oudere tradities, beweert Jordan dat God ons roept, en dat de Bijbel de weg wijst. 

Darius, Artaxerxes, and Ahasuerus in the Bible, 2014, Athanasius Press

De these van deze studie is dat de Perzische koningen genaamd Darius, Ahasveros en Artaxerxes in de boeken van Ezra, Nehemia en Esther één en hetzelfde zijn. Dit is geen nieuw idee, maar een onderzoek van recente commentaren op deze boeken toont aan dat deze mogelijkheid zelfs niet eens wordt overwogen, zo zeker zijn deze uitleggers dat "Ahasveros" de koning is die de Grieken Xerxes noemden en dat "Artaxerxes" Artaxerxes Longimanus is. James Jordan laat echter zien dat de gemeenschappelijke identificaties van deze koningen problematisch zijn en dat het begrijpen van hun gemeenschappelijke identiteit een aanzienlijk licht werpt op de aard van de beschouwde teksten.[1] 

Gary North and James B. Jordan (1987). Healer of the Nations: Biblical Blueprints for International Relations. Dominion Press. ISBN 978-0-930462-21-5. Retrieved 2008-10-13 

Christianity and the Nations, 2018 Athanasius Press 

In het voorwoord staat deze verhelderende opmerkingen over de reden van deze herziene heruitgave: 

De Grote Opdracht behelst niet alleen getuige zijn van de naties, maar hen discipelen maken. Gods doel is om de aarde te vullen met Zijn glorie, een gekerstende wereld tot stand te brengen, waar elk volk Koning Jezus volgt. God zal dit bereiken door de getrouwe getuigenis van zijn kerk als hij de prediking van het evangelie en de lering van zijn Woord zegent. Door de zegening van Zijn Geest zal een echte eenheid van belijdenis worden gevestigd onder alle naties tot het einde dat elke natie en taal Hem zal loven (Openb. 7: 9). In het christendom en de natiën beschrijft James B. Jordan de fundamentele principes van christelijke naties, en schetst het de leringen van de Schrift met betrekking tot buitenlands beleid, grenzen, immigratie en andere fundamentele kwesties - die allemaal een centrale rol spelen in het dichter bij elkaar brengen van de dag dat "de aarde vervuld is van de kennis en heerlijkheid des Heren zoals de wateren de zee bedekken". 

Dr. James Jordan heeft ook verschillende boeken geschreven over liturgie: 

Theses on Worship, Notes Towards the Reformation of Worship

Het evangelicalisme van vandaag is in een liturgisch dilemma. Sommigen geloven dat de essentie van aanbidding onderwijs is. Voor anderen is de essentie lofprijzing. Weer anderen zijn geïnteresseerd in het terugwinnen van het avondmaal als het centrale onderdeel. Maar de aanbidding die God in de Bijbel benoemt, is veel meer dan al dit. Bijbelse aanbidding is Gods vernieuwing van het verbond met zijn volk.

Op de dag van de Heer, de dag des Heren, komt God naar Zijn volk om Zijn verbond met hen te hernieuwen. God hernieuwt Zijn verbond door een offer, en aanbidding is dus een offer: we zijn verenigd met Christus en worden levende offers. Een studie van de verbondsvernieuwende gebeurtenissen in de Bijbel kan ons leren over de volgorde van aanbidding, en we vinden dezelfde patronen in de offerdienst van Israël. Zulke patronen moeten ons instrueren als we onze lofprijzingen aanbieden.

In dit boek valt James B. Jordan zowel veel hedendaagse trends als bepaalde grijze tradities van evangelische eredienst moedig aan. Jordan roept op tot een terugkeer naar een zorgvuldige studie van wat de hele Bijbel zegt over aanbidding, en in het bijzonder van wat de Bijbel zegt over verbondsvernieuwing. Misschien is het meest controversiële punt van Jordan zijn aandrang, dat aanbidding privétijd is tussen Christus en Zijn bruid, en niet moet worden verward met evangelisatie. Klik hier voor een beoordeling van Timothy J. Worrell. 

De kern van het argument van Jordanië is te zien in These 7: Het hart van aanbidding is Amen voor Gods drie geschenken: nieuwe persoon, nieuwe gemeenschap en nieuwe levenssacramenten. In een zogenaamde Covenant Renewal-service zouden we zoiets als dit zien:
Orde van aanbidding 

 • Belijden van zondigheid (Dispositioneel perspectief, a la John Frame)
 • Verklaring van vergeving en verheerlijking.
 • Respons van lof aan de Vader (psalmen en hymnes)
 • Horen van het Woord van God (Normatief Perspectief)
 • Respons van toewijding (offertorium)
 • Respons van gebed (gesymboliseerd door wierook)
 • Het sacrament ontvangen (Presentatie van de wereld) (Situationeel perspectief)
 • Rust in God.
 • De nieuwe mens hoort het nieuwe woord en maakt een nieuwe wereld
 • Belangrijk argument: als aanbidding wordt veranderd in evangelisatie, dan is het niet langer gebed
 • Aanbiddingsmuziek, dat wat de belijdenis volgt, moet krachtig zijn

Liturgical Nestorianism and the regulative principle - Een kritische studie over "Aanbidding in de tegenwoordigheid van God".

De oude Nestorianen geloofden dat Jezus en God twee echte personen in één lichaam waren. De "man" Jezus was volledig de slaaf van de Tweede Persoon van de Godheid. Deze ketterij werd verworpen door de kerk, die beweert dat er in Christus twee naturen zijn (man en God), maar slechts één persoonlijkheid.
Het Bijbelse christendom zegt dat God de mens het goede heeft geschapen en de gevallen mensheid in Christus heeft verheerlijkt. God wil dat we handelen vanuit onze vrijheid wanneer we Hem aanbidden, reagerend op Zijn liefdevolle initiatieven. God vertelt ons natuurlijk wat Hij wil dat wij doen, en Hij leidt ons in aanbidding; maar we zijn niet alleen maar slaven die niets anders doen dan de Bijbel in God aanbidden tot God. We horen, ontvangen, verteren en mediteren over Gods Woord en gaan vervolgens in aanbidding met Hem om. In dit boek bekritiseert Reformed liturg James B. Jordan wat hij 'liturgisch minimalisme' noemt, het idee dat God woedend zal zijn als we iets durven doen in de eredienst anders dan wat expliciet in sommige nieuwtestamentische teksten wordt voorgeschreven. Jordanië laat zien dat een dergelijke filosofie onmogelijk te implementeren is en in tegenspraak is met zowel de duidelijke leer van de Schrift als de logica van de christelijke religie. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: ​​zes fundamentele benaderingen van aanbidding, het 'regulerende beginsel van aanbidding', exclusieve psalmodie en de afwijzing van muziekinstrumenten in aanbidding.

Klik hier voor een beoordeling van Richard Bacon. 

The Liturgy Trap - The Bible Versus Mere Tradition in Worship, 1994

Tegenwoordig horen we maar al te vaak dat iemand heeft besloten het evangelisch christelijk geloof te verlaten en lid te worden van de Kerk van Rome, of de Oosterse Orthodoxie of het Hoge Anglicanisme. De aantrekkingskracht is liturgie en traditie en aangezien de evangelische en hervormde kerken zo vaak zo'n povere aanbidding hebben, is het niet moeilijk om de aantrekkingskracht te begrijpen die wordt uitgeoefend door die kerken die een traditie hebben van formaliteit, soberheid en schoonheid. Maar de remedie is veel erger dan de ziekte. Het antwoord op de zwakheden van het evangelicalisme is geen wending naar de drogredenen en fouten van Rome, de orthodoxie en het anglo-katholicisme, maar een terugkeer naar Bijbelse patronen van aanbidding. Net zoals er een ware en valse doctrine is, zijn er ook ware en valse aanbiddingspatronen. In dit boek poogt James B. Jordan ware en valse aanbidding te onderscheiden, bespreekt hij de cultus van de heiligen, de verering van iconen, apostolische successie, maagdelijkheid en celibaat, de aanwezigheid van Christus tijdens zijn avondmaal, en de doctrine van traditie. Voor een review van Greg L. Price, kik hier en voor een review van Josh Robinson klik hier.

Uri Brito, pastor of Providence Church in Pensacola, Florida heeft  heel wat korte reviews en columns geschreven over James Jordan op zowel zijn eerste als zijn tweede website.

Jordan heeft ook nog bijgedragen aan deze delen van de serie Christianity & Civilization van Geneva Ministries.

Symposium on the Failure of the American Baptist Culture. James B. Jordan and Gary North, eds. (1982). Geneva Divinity School. 

"De mislukking van de Amerikaanse Baptist-cultuur" zou een puzzling topic zijn voor een symposium van essays, maar de stelling van de redacteurs is, dat de Amerikaanse cultuur of beschaving in hoofdzaak een doperse wijziging is van een oude katholieke en hervormde cultuur. Nieuw Christelijk Rechts, in haar poging om het tij van degeneratie in het Amerikaanse leven te keren, is een doperse beweging, en zit zelf in een crisissituatie, verwarring en zelfs impotentie. De these die de redacteurs uiteenzetten is, dat het Amerikaanse christendom moet terugkeren naar een volledig bijbelse en gereformeerde theologie en dopers individualisme opzij moet zetten als het iets heeft te zeggen over moderne problemen – ja zelfs, als het wil overleven.
Zelf schreef hij in dit eerste deel van 4-delige serie Christianity & Civilization:

THE MORAL MAJORITY: AN ANABAPTIST CRITIQUE: A review of Robert E. Webber’s The Moral Majority: Right or Wrong. 

The Theology of Christian Resistance: A Symposium (Christianity & Civilization #2) A Symposium edited by Gary North (January 1983).
PACIFISM AND THE OLD TESTAMENT an extended review of four recent books:

 • Peter C. Craigie, The Problem of War in the Old Testament.
 • Jacob C. Enz, The Christian and Wafare: The Roots of Pacifism in the Old Testament
 • Vernard Eller, War and Peace, from Genesis to Revelation, an updated and revised version of the author’s King Jesus’ Manual of Arms for the Armless.
 • Millard C. Lind, Yahweh is a Warrior: The Theology of Warfare in Ancient Israel.

NEVERTHELESS: THE VARIETIES AND SHORT-COMINGS OF RELIGIOUS PACIFISM (by John H. Yoder) Reviewed by James B. Jordan
MYSTICISM AND THE EARLY SOUTH GERMAN-AUSTRIAN ANABAPTIST MOVEMENT 1525-1531 (by Werner O. Packull) Reviewed by James B. Jordan

Voor een terugblik en aansporing 35 jaar later, lees dit commentaar van Paul Ramirez: https://christianreconstructionist.wordpress.com/2017/12/31/a-theology-of-christian-resistance-in-2018/. De auteurs schreven allemaal met een enkele overtuiging achterin (en voorkant) van hun hoofd: "De Bijbel vereist actie, geen passiviteit!" 

Tactics of Christian Resistance (Christianity & Civilization #3) by Gary North editor (September 1983).
REBELLION, TYRANNY, AND DOMINION IN THE BOOK OF GENESIS
TITHING: FINANCING CHRISTIAN RECONSTRUCTION 

The Reconstruction of the Church: Christianity & Civilization #4 A Symposium edited by James B. Jordan., Tyler Texas, 1985. 

THE CHURCH: AN OVERVIEW
CHURCH MUSIC IN CHAOS

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?