U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Opname vanuit Hebreeuws perspectief

De tekst over de zogenaamde opname volgens 1 Thessalonicenzen 4:17, zegt niets over een zogenaamde verdrukking, ook Korinthe 15 niet!

Bij de vraag naar de zogenaamde pre- mid- of post-tribulation vanuit het Hebreeuwse denken bekeken, vallen de eerste twee opties sowieso af. Het is uit de context duidelijk, dat het hier om Jezus wederkomst gaat en niet om een tussentijdse interventie.[1]

De sjofar uit 1 Cor. 15 verwijst duidelijk naar de laatste Bazuin, zoals die klinkt tijdens de dag van de Bazuinen (Jom Teroea[2]): de eerste dag van de zevende maand (Tisjri) van de Bijbelse Kalender! Vanuit Openbaring 11:15v weten we, dat de Laatste bazuin verwijst naar de Zevende Bazuin!

Welke richting gaan we op, nadat we Hem in de lucht tegemoet gaan?

Het Grieks en aanverwante teksten is hier heel duidelijk: Het woord apantèsis in vers 17 van 1 Thess. 4, is een term uit de Hellenistische wereld, die gebruikt werd bij het onthaal van een hoogwaardigheidsbekleder. ‘Wanneer een bepaalde stad officieel bezocht werd door een veldheer of een vorst, trok een delegatie van burgers hem tegemoet om hem gedurende het laatste traject van zijn reis te begeleiden. Bij de stad zelf was een menigte mensen op de been. Zo ontstond een vorstelijke triomftocht.’
Hetzelfde woord vinden we in Mattheüs 25:6 waar de bruiloftsgasten opgeroepen werden naar buiten te gaan en de bruidegom tegemoet te gaan, om hem vervolgens te escorteren met hun olielampen naar de bankethal. Zo ook in Hand. 28: 15 waar christenen uit Rome Paulus en zijn gezelschap tegemoet gaan en hen op hun verdere weg naar Rome escorteerden.
Dat alle gelovigen opgenomen zullen worden, is dus niet zozeer een evacuatie voor hun eigen veiligheid als wel een eerbetoon voor de komende en gekomen Heiland. Geen escape, maar escorte!

De zgn. grote verdrukking in Mattheüs. 24:21 wijst overigens – in zijn context gezien – op degenen tot wie Jezus sprak, met het oog op hun vlucht voor de komende verwoesting van de tempel in 70 na Christus.
Mijns inziens wordt die uitdrukking onterecht gebruikt voor Jakobs benauwdheid (Jer. 30:7), die wel duidt op de tijd voor de grote Dag des Heren. Immers zo groot als de verdrukking was tijdens de 3,5 jaar van de Joodse oorlog van 66-70 zou er niet meer komen. Vergelijk het verslag van Flavius Josephus hierover in zijn “Joodse oorlog”.

De kwestie van de bezorgde gelovigen in Thessaloniki, waar Paulus op in gaat, ging om een door het Griekse denken ingeslopen gedachte, nl. dat het na de dood was afgelopen en dat de ontslapenen aldus het grote Feest van Jezus wederkomst zouden missen. Dat is alles!

Die vraag is onze vraag niet meer. Vervolgens kun je dan wel de vraag stellen, hoe wij hier nu vandaag troost uit moeten putten in onze strijd vandaag. In de NBG staat overigens niet troost, maar “vermaant (parakaleite) elkaar met deze woorden.” Bemoedigen zou beter zijn!

Als je mij zou vragen waardoor ik bemoedigd zou worden, dan is dat niet door nog meer zekerheid te krijgen over ‘dan’ altijd bij de Heer te zijn, waar dat nu ook een realiteit is voor de zonen Gods. Waar het echt ‘in dit ondermaanse’ om gaat, en waar alles nu naar toe werkt, is dat de Joden (de natuurlijke takken weer geënt worden) en gaan zeggen: “Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren”. Immers dan zal geheel Israël behouden worden: wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En wij gelovigen uit de volkeren? Laten wij dan d.m.v. de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend maken en daarvoor strijden!

Lees vooral ook Openbaring 14:14:16 over “iemand gezeten als een Mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand…”
Beschrijft dit niet Jezus wederkomst op de wolken? En de daaropvolgende oogst [=opname], voordat in vers 17 een andere engel komt, om een andere latere oogst binnen te halen, doch nu niet door een opname, maar een uitredding via het treden van de wijnpers?

Paul van der Laan heeft in de Parakleet van de VPE ooit een artikel geschreven (n.a.v. de roman Left Behind van Tim LaHaye), dat een scherpe analyse biedt van deze End Times Fiction en de zgn. Rapture Fever. Dat zijn de titels van twee boeken van resp. Gary DeMar en Gary North die deze zogenaamde opnametheorie weerleggen en tevens de schadelijke gevolgen daarvan bloot leggen: een culturele overgave, die onze vijand alleen maar in de kaart speelt.

De beste uitleg in de vorm van een artikel vind ik nog steeds die van D. Thomas Lancaster, “Ophalen van de Messias” deel 1 en deel 2. 

Nog meer titels:

Michael Rood: Mystery of Iniquity, The Legal Prerequisites to the Return of the Messiah.

 

Saecko Tjepkema –Eerherstel voor Israël [4], waarin hij behalve tegen de vervangingsleer zich ook uit tegen de bedelingenleer [5]. Deze leer roept bij hem de vraag op: ‘Ligt aan deze hypothese niet opnieuw een antisemitische gedachte ten grondslag?’ Daarbij zijn het immers de christenen die bij de eerste opname naar de hemel gaan en zijn het de Joden die op aarde blijven en door de zgn. grote verdrukking moeten gaan. De Messiaanse Beweging laat de gekunstelde constructie van de bedelingenleer als een bouwwerk van teksten volledig wankelen, immers horen zij nu bij de christenen of bij de Joden?

De trilogie “Lost in Translation” van John Klein en Adam Spears, 

Volume 1, Rediscovering the Hebrew Roots of Our Faith

Volume 2, The Book of Revelation through Hebrew eyes  

Volume 3 Two Brides, Two Destinies 

 


[1] voor de achtergrond van die interventie van de zgn. opname van de gemeente voor de Grote Verdrukking is het handig als je de achtergrond zou bestuderen van die leer begin 19e eeuw, door mensen als Irving, Darby, Scofield. Zie de bijlage Origine_van_de_eindtijd-_en_opname_visie, tevens als bijlage opgenomen in Weg uit Babylon van Wim Verwoerd

[5] Zo is er al een website met 95 thesen tegen dit dispensationalisme

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?