U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Productive christians in an age of guilt-manipulation

Mijn Boekbespreking van David Chllton

Economie tussen schuld en productiviteit.
Economische motieven voor het helpen van de armen.

In zijn boek "Productive christians in an age of guilt-manipulation", geeft David Chilton een enigszins satirische repliek op Ronald Sider's "Rijke christenen in een tijd van honger", waarin Sider voorstellen doet voor een simpelere levensstijl, communiteits-leven, een graduele tiende, en een Nieuwe Voedsel Politiek. 

A. Marxisme 
Gary North, die een een uitgebreid voorwoord schreef voor Chilton's tweede editie, zegt dat Siders boek eigenlijk "Rijke christenen in een tijdperk van van hongerige socialisten", genoemd moet worden, daarmee aangevend dat de verdeeldheid zaaiende kwestie marxisme is, de nog steeds drijvende seculiere religie in vele delen van de Derde Wereld. Gary North vat hun geloof samen als een:
1 historische dynamische progressie;
2 unieke wetsorde welke hen in staat stelt Marxistische sociale-structuren te promoten;
3 de onontkoombaarheid van socialisme In contrast daarmee biedt het christendom, volgens North een alternatief:
1 Het biedt een theorie van de historie gebaseerd op het ethische conflict tussen Satan en God (i.p.v. een klassen conflict)
2 Het biedt een wetsorde gebaseerd op het creatieve werk van God (i.p.v. onpersoonlijke indirecte "krachten")
3 Het biedt een doctrine van Gods providentie, niet een doctrine van onpersoonlijke historische onontkoombaarheid.
Het probleem is echter, dat er bepaalde intellectuelen zijn die essentieel vasthouden aan Marxistische presupposities, die spreekbuizen voor de kerk zijn door het gebruiken van christelijke terminologie om Marxistische en socialistische doelen te promoten. Dit wil niet zeggen dat Sider een Marxist is, noch dat hij het niet is. Karakteristiek voor Siders visie is het volgende citaat:
"Persoonlijke liefdadigheid en filantropie stellen de rijke donor nog steeds in staat zich superieur te voelen. En het maakt dat de ontvanger zich inferieur en afhankelijk voelt. Institutionele veranderingen geven aan de andere kant de onderdrukte rechten en macht." Dit impliceert, zeggen ze, dat Sider niet veel geloof heeft in de bijbelse wet: Gods wet voor het geven, de tiende, is niet genoeg om een een goddelijke sociale en economische orde te creëren. Siders "liefdadigheid" wordt door de overheid gefinancierd, gepromoot als het niet al door de staat wordt afgedwongen. Dus het belangrijkste strijdpunt dat Chilton met Sider heeft, is zijn pleiten voor door het socialisme, en de staats-afgedwongen "herverdeling" van welvaart, welke Chilton als een vorm van diefstal beschouwt, het opeisen van iemands eigendom tegen Gods woord, zelfs als het de overheid is. Dus "gelegaliseerde diefstal is beter dan persoonlijke liefdadigheid en delen", als we Sider's beleid doortrekken.

B. Schuld en Afgunst
Om "rijke christenen" te manipuleren Sider's socialisme te accepteren moet Sider gebruik maken van schuldgevoelens, dat is de psychologische, sociologische gevoel van schuld omdat het gaat over het overtreden van een bepaalde door mensen gemaakte wet; en ook afgunst: het manipuleren van rijke christenen (het object van afgunst) in het schuldig voelen benijd te worden. Rijke christenen worden aangepraat te geloven dat ze werkelijk verantwoordelijk zijn voor het lijden van anderen, dat zijn rijkdom in feite een oorzaak is van armoede. Dit gevoel schuldig te zijn voor wat we bezitten is exact het centrale motief van socialistische hervormers: een orgie veroorzaken van zelf geseling door eigendom bezitters.

Dit middel van totalitarisme brengt bovendien niet alleen schuldgevoelens teweeg, maar maakt ook krachteloos zodat men zijn vrijheid verliest en geknecht wordt tot het produceren van inactiviteit, passiviteit, afhankelijkheid en slavernij. Schuldgevoel is een extreem machtige kracht; wanneer we het voelen, worden we afgeleid, raken we verward en incompetent. We falen onze geldige verantwoordelijkheden te erkennen en worden waarschijnlijk veel meer door anderen gemanipuleerd. Vergelijk nu de volgende citaten en vraag jezelf of Sider de rijken benijdt?
"De steeds maar groeiende welvaart van de rijke minderheid is een van de fundamentele redenen van de huidige crisis."
"Onze steeds maar groeiende welvaart (naast de bevolkingsexplosie) maakt deel van het hart van het probleem." 
"De rijken onderdrukken regelmatig de armen en verwaarlozen de behoeftigen"
"De rijken verwaarlozen of verzetten zich tegen gerechtigheid omdat gerechtigheid vereist dat zij een einde aan hun onderdrukking maken en delen met de armen." 
Het punt dat Chilton hier maakt is niet dat de economische man het "feit" betreurt dat de rijken schuldig zijn aan de benarde toestand van de armen, maar dat hij deze haat voor zijn vijand voedt. 
Sider overdrijft de zogenaamde schuld sterk: wij zijn schuldig voor het eten van vlees, suiker, vissen, bananen, voor het drinken van wijn en koffie, voor het maken van winsten, voor het hebben van extra kleding
in de kast, voor het hebben van groene gazons; zelfs voor het leven in Noord-Amerika [of het Westen ].

Sider: “de christenen zouden alles moeten weggeven behalve de essentiële levensbehoeften... Kapitaal
hoeft niet te worden weggegeven. Maar al het inkomen zou aan de armen moeten worden gegeven nadat de naakte levensbehoeften zijn voldaan…Elke christen die voor zichzelf wat meer neemt dan de noodzakelijke levensbehoeften
drong Wesley aan, leeft in een open, gebruikelijke ontkenning van de Heer. Hij heeft rijkdom en Hellenbrand bereikt!".

Chilton noemt dit een vorm van legalisme, namelijk de rechtvaardiging door de werken en citeert Col 2:16 “Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels.”

Aangezien schuld impotentie produceert, leidt het ertoe dat mensen steeds meer controles van de staat krijgen "zoals het geval is bij de communistische overname van China, door de organisatie van gemeenschapsdiscussies" rond belangrijke vragen, zoals: Who who suported whom 'Wie heeft de rijken gemaakt?' en de aanmoediging van de benadeelden om 'hun lef uitspuwen'.

Als de schuld machteloosheid veroorzaakt, brengt het ook mensen ertoe om meer en meer controles van de staat te vragen “zoals het geval was in de Communistische overname van China, door de organisatie van communautaire besprekingen" rond belangrijke vragen, zoals: ' Wie ondersteunt wie?', ‘Wie heeft wie rijk gemaakt?’ en de
aanmoediging van degenen die spijt hebben' om hun bitterheid uit te spugen.

C. Bijbelse economie
De ernstigste aantijging echter, handelt over economie. Aangezien het uitgangspunt van Christelijke of bijbelse economie niet wat-werkt-pragmatisme is, maar de bevelen en de verboden van Gods wet, deze aantijging gaat uiteindelijk over Sider’s visie op de Bijbel. Van hem is een stereotype: "De bijbel bevat geen blauwdruk voor economie, hoewel het een feit is dat de Bijbel ons heel wat over dit onderwerp vertelt.” 
Chilton: "Ronald Sider, met een variërende graad van nauwkeurigheid, heeft bepaalde problemen betreffende armoede in onze tijd aangewezen. Maar bijna zonder uitzondering, zijn zijn voorstellen om deze problemen op te lossen in de kern onbijbels. Het is niet moeilijk om Bijbels bewijs te vinden voor de bewering dat wij iets zouden moeten doen voor de armen. Maar dat alleen waarborgt niet dat onze oplossingen in het geringst bijbels zullen zijn. Wij moeten doorgaan met de antwoorden van de Bijbel, in concrete toepassingen van de bijbelse wet volgen. En dat is precies wat dhr. Sider constant weigert om te doen:... hij heeft de enige norm van rechtvaardigheid en genade, de enige blauwdruk voor een juiste sociale orde verstek laten gaan. In plaats daarvan heeft hij zijn eigen inzicht van sociale rechtvaardigheid verwisseld- een inzicht dat dichter op Communistisch Manifest van Marx lijkt dan op het boek Deuteronomium. Hij heeft opgeroepen tot tientallen interventie en socialistische programma's die de Schrift specifiek verbiedt. Vandaar het doel van Chilton's boek om Sider’s these vanuit het gezichtspunt van de bijbelse wet te onderzoeken en te weerleggen. Zijn positie is dat de Bijbel een vrije markt voorstaat, waarin de staat niet tussenbeide komt. Dit is niet een "puur" laissez-faire economisch systeem in een anarchistische of antinomiaanse betekenis: de wetten van de Bijbel verbieden bepaalde activiteiten plaats te laten vinden. Nu wat zegt de Bijbel om de vrije markt te ondersteunen, en wat staat op het spel in het laissez-faire economische systeem en waarom moet de staat zich daar niet inmengen?

Dominion door service en ijverige arbeid
De Schrift, vooral het Boek Spreuken is vasthoudend in zijn vraag naar het ijverige harde werk in onze taken. De bijbelse methode om heerschappij te bereiken is door ijverige arbeid. De Bijbel onderwijst de paradoxale waarheid, dat de macht aan zij stroomt die werken en dienen: de bedrijvigen zullen de aarde erven. Het is God die de bevoegdheid geeft om rijkdom te krijgen en hij geeft het aan de ijverige arbeiders in Zijn Koninkrijk (Marcus 10:4243). De aardse overwinning van mensen God's zal door het ijverige werk gebeuren.  Dit impliceert dat wij geen heerschappij moeten bereiken door ons eerlijk aandeel middelen te eisen, die door anderen of door regeringsdwang worden bezeten te gebruiken om rijkdom opnieuw te verdelen. Wij moeten en elkaar aan arbeid vol overgave in gehoorzaamheid aan bevelen God's, in de zekere verwachting aanmoedigen dat de God Zijn beloften zal eren. De reden voor Westelijke welvaart is niet toevallig. Het is de directe uitloper van de Puriteinse ethiek, die ijverige arbeid, besparing, investering, en de filosofie van vrij onderneming en initiatief impliceerde. God's belooft de wet duidelijk externe zegen in antwoord op externe gehoorzaamheid. Dit is de functie van winsten: zij zijn het teken van succes in dienen willen van consumenten. Zij zijn mogelijk wegens het principe van "dominion door service": het meest efficiënt, minste verkwistend, producent ontvangt de grootste terugkeer. Het ogenblik dat hij van het dienen van het publiek heeft gedraaid, zijn winst verdwijnen=zal=, omdat de consumenten elders nemen=zullen= hun zaken. De consumenten beslissen altijd welke producent de winsten zal krijgen. Behalve ungodly activiteiten als subsidie en protectionisme, is de kenmerkende eigenschap van grote zaken efficiënte massaproductie voor de behoeften van het publiek. Efficiënter een producent is, de meer winst die hij heeft verdiend, en bijgevolg kan hij zelfs nog meer invloed op zaken uitoefenen, die zijn aangezien het zou moeten zijn: de controle van productie is in de handen van zij die het beste in het dienen van de consumenten zijn. De bijbelse vrije onderneming verhoogt de rijkdom van de maatschappij als geheel: zowel worden de producent als de consument verrijkt door om het even welke uitwisseling. De investering betekent zettend kapitaal aan het werk. Het beoogt verhoogde productiviteit, en komt ten goede daardoor aan allen, niet alleen de investeerder. Een ware niet frauduleuze investering kan aan de investeerder ten goede komen niet zonder aan anderen ten goede te komen. Ons doel in het leven is niet rijk te worden, maar God en onze buur te dienen. De god geeft ons de bevoegdheid om rijkdom, maar niet uitsluitend voor onze eigen belangen te krijgen. Het wordt gegeven voor heerschappij: in het kader van bijbelse wet, gaat de rijkdom uiteindelijk tot zij over wie heerschappij onder God uitoefenen, en die daardoor de productiviteit van de aarde voor Zijn glorie verhogen.

De bijbelse uitwisseling belemmert fraude en dwang in de marktplaats. De Bijbel zet geen zogenaamde "juiste-prijs" op;, eerder maakt de Bijbel de voorwaarden voor een vrije markt duidelijk. In bijbels kapitalisme, de verkoper niet "rip off" de koper. In plaats daarvan, veroorzaakt hij iets voor het voordeel other's, en de maatschappij als geheel is verrijkt. Men is vaak van mening, dat de enige manier om een winst te maken bij iemand anders uitgave is. Dit was de basis voor achttiende-eeuw mercantilisme, aangezien het nu de basis voor modern beleid van inflatie, collectieve arbeidsonderhandelingen, en protectionisme is). Maar het verbazende feit van een echt bijbelse free-market economie is dat iedereen een winst, wegens de aard van de uitwisseling maakt, die in Gouden Regel wordt uitgedrukt.

Inflatie
Het probleem komt wanneer de inflatie binnen komt. Het geld (gewicht) is goederen, een goed, een vorm van rijkdom. Het is geen meting van waarde of van rijkdom. De oneerlijke overheden hebben altijd dit feit gehaat, omdat het hen het controleren geld en de maatschappij verhindert. Om deze reden, hebben de overheden een monopolie als enige leveranciers en regelgevers van munt willen hebben. Dit laat hen toe om in het vervalsen van zaken te gaan, waardoor het de munt kan verlagen, en zo tot veel "money" leiden; aangezien het vereist. Het wordt verboden door de wet (Spr. 11:1; 20:10,23; Lev 19:3537) en profeten (is 1:22, Amos 8:5,6, Micha 6:1012). Dit is een absoluut bijbels verbod tegen inflatie, die een oneerlijke verhoging van de levering van geld is. Het opblazen van de munt is diefstal, want het de rijkdom van iedereen vermindert wie geen toegang tot "new money" heeft. Misschien meer dan een andere enige factor, is het het opzettelijke overheidsbeleid van inflatie dat door de burgers 'hebzucht wordt geholpen en wordt bijgestaan, dat armoede en werkloosheid veroorzaakt. Wat over Sider? Voorgesteld zijn "oplossing" want de armoede slechts door diefstal (door onrechtvaardige belastingheffing en/of inflatie) kan worden gefinancierd. Burgers van rijke naties die hij heeft gezegd, indien "demand dat hun overheden betalen price" voor al deze prachtige programma's. Chilton roept dit een Theologie van de Kap "Robin: het houden van van mijn slechte buur betekent rovend mijn rijke buurman". Terwijl Sider beloften aan de rechten van bezit betaalt, bevordert hij eigenlijk begeerte en diefstal: "Private het bezit is wettig. Maar aangezien de God de enige absolute eigenaar is, is ons recht bezit te verwerven en te gebruiken absoluut beperkt. De rechten van de mens op de middelen noodzakelijk om het juiste leven te verdienen treden om het even welk begrip van absolute privé eigendom." met voeten; Wegens vraag dit Sider voor: - een nationaal beleid (van het staats) voedsel; - (staat aan staat) buitenlandse hulp; verhoging van noodsituatievoedselhulp + toelagen voor ontwikkeling op lange termijn; - een gewaarborgd nationaal inkomen; - internationale belastingheffing, op de consumptie van niet vernieuwbare middelen; - landhervorming - d.w.z. onteigening van land van de rijken; - bureaucratisch bepaalde "just prices"; - nationale gezondheidszorg; - bevolkingscontrole; - het recht van ontwikkelende naties buitenlandse holdings te nationaliseren; Dit moet niet voorstellen dat de rijken geen verantwoordelijkheid hebben om de armen te helpen. Maar het betekent dat de armen een verantwoordelijkheid niet om van de rijken hebben te stelen: "Je zal geen onrechtvaardigheid in oordeel doen; u zult niet gedeeltelijk aan de armen zijn noch zult aan groot uitstellen, maar u moet uw buur eerlijk beoordelen" Lev.19:5

Laissez-faire economie
De staten van Sider: "Vanuit het perspectief van bijbelse openbaring, bezitseigenaars is niet vrij om naar hun eigen winst zonder achting voor de behoeften van hun buur te streven. Dergelijke vooruitzichten komen uit de seculaire laissez-faire economie voort van deist Adam Smith, niet van de Schrift... Smith debatteert dat een onzichtbare hand het goed van allen zou waarborgen als elke persoon zijn of haar eigen economisch eigenbelang in de context van de concurrerende maatschappij zou nastreven. De levering en de vraag naar goederen en de diensten moeten de enige determinant van prijzen en lonen zijn. Als de wet van levering en de vraag regeert en als allen naar hun eigen voordeel binnen een concurrerende niet monopolistische economie streven, zal het goed van de maatschappij worden gediend... De laissez-faire economie is aangenomen namelijk door sommigen als christelijke economie. In werkelijkheid nochtans is het een product van de Verlichting. Het wijst op modern, seculariseerde vooruitzichten eerder dan een bijbelse perspectief". Let's vergelijken de exegesen van Chilton deze verklaring. A) Kapitalisme Minus de logische denkfouten en de historische fouten, dat is werkelijk vrij een argument: "I don't zoals kapitalisme". Elders zegt Sider dat kapitalistische verering Mammon door economisch succes als hoogste goed verafgoding. Wat is een kapitalist? Zonder twijfel, aanbidden vele kapitalisten geld - omdat zij zondaars zijn, niet omdat zij kapitalisten zijn. Er zijn slechts twee geldige definities van een kapitalist: 1) Een persoon die de vrije onderneming bepleit/de privé bezitsorde die als kapitalisme 2) A persoon wordt bekend die kapitaal in zaken heeft geïnvesteerd. Een uitloper van deze tweede definitie is: a) een persoon die rijk is; maar dit is onzorgvuldig, aangezien niet alle kapitalisten rijk zijn. Siders heeft de oppositie tegen rijk hem over die definitie ertoe bewogen uitweiden om te komen omhoog met: b) een persoon die kwaad is; aldus als u in zaken investeert, als u in privé bezit gelooft, als u in om het even welke betekenis een kapitalist bent, bent u een Geld aanbidder. Het geld is uw god.

B Deisme
Chilton ontkent dat Adam Smith deïst, wanneer dit betekent dat de God niets aan zo met de wereld heeft, zoals kan overvloedig met betrekking tot zijn werk worden bewezen was. Dit betekent niet dat hij hem als evangelische christen verdedigt. Smith neigde zeker naar empirisme en natuurlijke theologie.

C de Staat in het debatteren tegen de enige determinant van prijzen en lonen, "biblical perspective" volgens Sider vereist één of andere andere determinant: de staat. Maar aangezien wij later zullen tonen, kan die mening door de Bijbel worden gesteund niet. De wet van levering en de vraag heeft geen "ought" ongeveer kan het, het door welke ook regeringsacties worden herroepen of niet worden tegengesproken. Deze wet werkt altijd. Het is onontkoombaar, aangezien de God's opgelegde vloek van schaarste onontkoombaar is. Als de overheid een prijs vermindert, leidt het tot een tekort, omdat de verbruikersvraag meer dan de levering toeneemt. Het is enkel dat de marktprijs nu onwettig is. Het enige verschil is dat nu er onrechtvaardigheid is. Als de overheid de prijs van een punt opheft, leidt het tot een surplus van dat punt. Omdat de vraag valt: minder mensen zijn bereid om de hogere prijs te betalen.

D Is laissez-faire economie christelijk?
Chilton debatteert: "als het anarchie betekent , is het antwoord: Nee! De markt moet vrij van overheidsregelgeving zijn, maar de misdadige activiteit in de markt moet worden afgeschaft. Het laissez-faire, in de christelijke betekenis, betekent dat de staat God's- wet afdwingt, en verlaat mensen vrij om keuzen te maken. Dit moet niet zeggen dat de vrije markt paradijs is, of dat de zorg in christelijke economie van prijscontroles slechts vrij is. Wat wij wensen is een Christelijke Commonwealth, waar de keuzen van mensen van toewijding aan de glorie van God zullen stromen. Maar wij zeggen dat een dergelijke cultuur niet door te proberen wetgeving te maken schalen men's van waarde zal veroorzaakt worden. De staat moet wetsovertreders straffen en respectabel beschermen. Ondanks Siders minachting voor de "invisible hand", herinner met het hij zou vervangen het met de zeer zichtbare, gepantserde vuist van een dwangstaat". Wie bepaalt de prijzen? "The het gehele punt van de onzichtbare handthesis is dat de enige manier om billijke prijzen te bepalen vrije mensen toe te staan is om vrije keuzen te maken. Het tegendeel aan de populaire mythe, producenten bepaalde geen prijzen. De consumenten. Telkens als u koopt of geen punt koopt, brengt u een stem op zijn prijs uit. De producent wil zoveel mogelijk geld voor zijn product, en de koper wil zoveel mogelijk product voor zijn geld. De prijs zal zo naar een punt neigen waarop de levering de vraag zal evenaren; er zal noch tekorten noch surplussen zijn. Als een producent een fout door een goed maakt te veroorzaken waarnaar er ontoereikende vraag is, zal hij zijn fout in de verlieskolom, zal zien en of volledig zijn investering opnieuw richten of zal een manier vinden om het punt aan lagere kosten te veroorzaken, toelatend hem om aan een prijs te verkopen die de consumenten bereid zijn om te betalen. De marktprijs bepaalt winst en verlies, en dit betekent dat, alhoewel zowel de consument als de producent zijn eigen belangen nastreven, elk andere helpt. De producent levert wat de consument aan een prijs wil de consument bereid is te betalen, en de consument de producent vertelt hij op het juiste spoor door hem met zijn betaling voor het product te belonen is. Om het even welke het aanmaken met de machines door een niet voor de verkoop bestemde factor, zal onvermijdelijk het systeem onderbreken. De reden voor dit is dat de God ongehoorzaamheid vervloekt. Statisme kan, voor woord slagen niet God's en Zijn wereld is er tegen".

III Gods wet en de rol van de Staat
Siders liggen ten grondslag de veronderstellingen over de rol van de staat aan veel van zijn argumenten, maar toch veel zodat "had Ron Sider met de bijbelse mening van de verantwoordelijkheden en de grenzen van burgerlijke overheid akkoord ging, zou zijn boek de grootte van een klein pamflet zijn: hij zou zeer weinig zeggingskracht" hebben. Het basisoverzicht van de plichten van burgerlijke overheid gevonden=wordt= in Romeinen 13:4. Elke burgerlijke heerser, Paul zegt, heeft een verplichting "God's te zijn minister". Met andere woorden, moet hij het woord van God in zijn gebied van gezag beheren. Zodanig dat hij er niet in slaagt om dit te doen, is hij een ontrouwe minister. Jezus-Christus is Lord van alle heersers, in hemel en in aarde (Eph. 1:2022), en alle heersers worden bevolen om aan Zijn Heer voor te leggen of worden vernietigd (Ps 2:1012). Als minister God's, heeft de heerser twee verantwoordelijkheden allebei waarvan in Romeinen 13, 1) worden vermeld hij goed moet doen. Wat is "goed"? Kan de minister God's van rechtvaardigheid dat voor zich beslissen? Als zo, kunnen wij om het even wat veroordelen niet die de heersers in het verleden hebben gedaan. De volksgezondheidszorg, de minimumloonwetten, en het staat-gefinancierde onderwijs kunnen allen schijnen "goed" aan ons; maar hoe wij kunnen zeker zijn? Er is slechts één manier: wij moeten gaan, aangezien Isaiah "tot de wet en aan getuigenis" zei. God's "heilig is de wet, rechtvaardig en goed" (Rom. 7:12; Matt. 23:23). Als de ministers God's in de staat gelovig zijn, zullen zij naar de Oude wetten van het Testament God's gaan te weten komen wat zij zouden moeten doen. Om het even welke norm van goedheid die niet gebaseerd op de wet van God is is niet goed, is het zuiver humanisme. Een staat die van norm vertrekt God's is bezig geweest met een verwaande en vervloekte poging deify. 2) Hij moet kwaaddoener straffen. Wat is een "kwaaddoener"? Kan de heerser het antwoord voor zich beslissen? Ja antwoorden is despot een lege controle voor statist absolutisme te geven. Duidelijk, heeft de God burgerlijke heersers de macht van het zwaard gegeven: duidelijk, zijn zij verondersteld om somebody uit te voeren. Maar wie? Opnieuw moeten naar de antwoorden op deze vragen van de wet van de God worden gestreefd. De heerser moet norm God's van rechtvaardigheid voor de oefening van zijn ministerie (Deut. 17:18-20) bestuderen. Zoals Jezus wees op, wordt de rechtvaardigheid bepaald door de Oude Wet van het Testament. God's verklaren de bevelen precies de verantwoordelijkheden en de grenzen van de staat. En gebouwd in de wet is een "strikt constructivist" interpretatie: de heersers "may niet draai opzij van het bevel, aan het recht of aan de linkerzijde. (Deut. 17:20). De heerser is een minister van God, niet een adviseur of de wetgever, Zijn verantwoordelijkheid moet alles doen wat de God beveelt, en slechts welke God geboden". De bijbelse wet werkt om macht te verhinderen concentrerend in elke instelling. Statisme is zo de overtreding van grens God's op de staat. Het is zonde. Voor de staat er niet in slagen om met de wet van de God in overeenstemming te zijn (bijv. door om hen te weigeren uit te voeren die zouden moeten worden uitgevoerd), omdat het de staats speelgod door om normen te proberen te ontspannen God's is. Voor de staat om God's- wet (e'g' door zich in het prijsmechanisme van de markt te mengen) te overtreden is statisme, omdat de staat omniscience en omnipotence over de verwezenlijking eist. De god heeft de staat bepaalde wettige en noodzakelijke functies gegeven; maar de uitspraak van de wereld is geen één van hen. De slechts plicht state's met betrekking tot de markt moet bewaken tegen en straffen wat de Bijbel als openbare misdaad definieert (die niet absoluut identiek met zonde door de manier is).

Belastingheffing 
Deze mening van een beperkte overheid heeft ook gevolgen voor belastingheffing. De Bijbel staat voor wat, maar niet veel toe. Specifiek, waren er een "head tax" op elke mannelijke oude burger meer dan twintig jaar (Ex 30:1116). Als absolute, buitengrens, worden om het even welke belasting van 10% of meer specifiek beschouwd door de Schrift als tirannie (1 SAM 8: 15-17). Aangezien de Staat niet onderdrukkend kan belasten noch in de diefstal van inflatie in dienst nemen door de munt te verlagen of krediet uit te breiden volgt het dat de Staat in buitenlandse hulp niet kan behandelen, aangezien het geen wettige middelen heeft dit te doen. Betrekking gehad op de rol van de overheid en de belastingheffing worden de kwestie en het doel van 'de tiende' in Israël en de kerk, en wat dit ons over de manier vertelt waarop om de armen te helpen. IV De Controle van de Prijs - wanneer is een enkel prijs? Chilton probeert niet alleen om aan te tonen dat het biblically onwettig wanneer de overheid tussenbeide komt om bijv. de prijs van melk en huurcontroles voor huisvesting te regelen is, toont hij ook aan dat het niet kan werken. Voor of de consumenten of de producenten (van de productiefactoren) het slachtoffer zal zijn. Bovendien zullen de prijscontroles niet alleen de levering van goederen, maar de kwaliteit van goederen eveneens verminderen. Statism kan eenvoudig niet levering en de vraag bijeenbrengen. Sider schrijft constant van "just" en "fair" prijzen. Maar wat een eerlijke prijs is? Welk gezag kan het onfeilbaar bepalen? Chilton debatteert dat "the het begrip van een juiste prijs op de denkfout van intrinsieke waarde gebaseerd is: dat er een specifieke, kwantificeerbare, objectieve en eeuwige marktwaarde in een goed of een service." is; Om te zeggen daarom dat het "akapsel in New York niet meer dan in een Indisch dorp de moeite waard is hoewel men more" betaalt; is volkomen zonder betekenis. De uitwisseling vindt plaats omdat elke partij het goed other's of de dienst taxeert meer hoogst dan hij is taxeert. Dit betekent dan de waarde niet intrinsiek is. De waarde wordt toegeschreven. Wanneer u een uitwisseling maakt, doet u het die in termen van uw schaal van waarden, als een bepaald goed beslist waard is wat u voor het moet opgeven. Ondertussen, doet de andere persoon het zelfde; en als de uitwisseling wordt voltooid, die betekent dat elk van u het goed other's hoger dan taxeerde deed u uw. Dit betekent dat er nooit een "juist prijs kan zijn" - maar de prijzen kunnen enkel zijn. De prijzen zijn net toen er geen fraude of dwang in de markt zijn - wanneer De god's- wetten worden uitgevoerd. Het volgt dat een prijs opgezet door de overheid altijd moet onrechtvaardig zijn.

De minimum loonwetten 
Een ander statist voorstel is het "minimumloon wetten". Sider debatteert: "Personal de liefdadigheid is te willekeurig en toevallig. Het hangt van de gril en het gevoel van rijk af. Vele behoeftige mensen slagen er niet in om zij te ontmoeten die kunnen helpen. De juiste institutionele verandering (b.v. minimumloon) enerzijds komt ten goede automatisch aan iedereen." Voor Chilton betekent dit dat Sider vertelt dat De Gods- wet de baan niet gedaan krijgt. Gods is de wet niet alleen moreel inferieur aan statisme, maar het is ook te willekeurig en toevallig in de praktijk. Zo waarom zijn de minimumloonwetten onrechtvaardig? Wanneer de staat niet in de markt tussenbeide komt, zullen al degenen wie wensen te werken banen vinden. De arbeid is altijd schaars. Aan één of andere prijs, zullen de producenten arbeid inhuren. Tenzij de staat een minimumloon verplicht stelt, is de werkloosheid een beperkt en tijdelijk fenomeen. Dit leidt tot institutionele werkloosheid, waar de mensen die bereid en te werken kunnen werken van het verkopen van hun arbeid aan zijn marktprijs juridisch belemmerd zijn. Deze wet, waarvan Sider het zegt is enkel, heeft gecreëerd zijn primaire slachtoffers. Het komt ten goede automatisch aan iedereen - dat is iedereen behalve werkgevers, die productie wegens de toenemende kosten moeten snijden; consumenten, die door de lagere productiviteit en de hoge prijzen worden gekwetst; en vooral de armen, die juridisch oninzetbaar zijn.

V Hoe dan zouden wij de armen moeten helpen?

Als niet door overheidsinterventie of statism, hoe dan volgens Chilton zouden wij de armen moeten helpen? Welke wij zouden moeten, aangezien de echte zorg Gods voor de armen door de Bijbel wordt vertoond. Maar eerst wie de armen zijn? Er zijn in het bijzonder twee groepen mensen die tegen onderdrukking weerloos kunnen zijn: vreemdelingen; en weduwen en wezen. En tweede wat de specifieke bijbelse wetten zijn die tot doel hebben om armoede te verminderen? In het begin maakt Chilton eerst duidelijk dat geen van deze bijbelse wetten bedoeld om van voordeel op lange termijn aan de armen is te zijn: zij zijn allen noodoplossing maatregelen en tweede worden deze wetten niet afgedwongen door de staat. Zij zijn niettemin zeer belangrijk en essentieel. Als wij hen negeren zullen wij nationaal oordeel oplopen. Nochtans, kunnen wij hen als uiteindelijke oplossing beschouwen niet. Dat zal gebeuren aangezien de mensen worden omgezet en de naties gediscipeld aan de gehoorzaamheid van het Christelijke geloof. Het is Chilton’ s geschil dat de armoede - en zal - bijna volledig in deze aarde kan worden geëlimineerd. Cf. Deut. 15:45 "Er zal geen armen onder u... zijn als slechts u gehoorzaam luistert om al dit bevel zorgvuldig waar te nemen dat ik u vandaag." beveel; Het spreken over slechte Chilton debatteert van passages zoals Is.1:17; Jac. 1:27; MT 15:46; 1 Tim 5:316; en 2 Thess. 3:10: "al zal iedereen niet, ook niet werken hem laten eten", dat de bijbelse wet naar verantwoordelijke actie namens individuen en families wordt aangepast. De fundamentele aan sociale verandering en de wederopbouw moeten regeneratie zijn door de Heilige Geest door de propagatie van het evangelie, opdat mannen en de vrouwen die in beeld God's worden de gecreëerd zullen beginnen hun verantwoordelijkheden onder God op te nemen.

 

 Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?